Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România reprezintă o organizație profesională cu personalitate juridică, care are ca membrii toți executorii judecătorești în funcție.
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești - în conformitate cu prevederile statutare – acționează pentru asigurarea prestigiului și autorității profesiei de executor judecătoresc, având ca scop principal reprezentarea și apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi atât în plan național cât și internațional.
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România este membră a Uniunii Internaționale a Ofițerilor Judiciari - Union internationale des huissiers de justice, care își desfășoara activitatea în Paris, Franța.
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti funcţionează în baza statutului propriu, care după adoptare/modificare se transmite şi Ministerului Justiţiei. Organele de conducere ale Uniunii sunt Congresul, Consiliul și Președintele.
Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este constituit din delegaţi ai fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin Statutul Uniunii, preşedinţii Camerelor Executorilor Judecătoreşti şi ceilalţi membri ai Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti are următoarele atribuţii:
- adoptă Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi pe cel al Casei de Asigurări;
- alege preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi alte organe stabilite prin statut;
- alege Comisia de cenzori şi Consiliul de conducere ale Casei de asigurări;
- alege şi revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, fiecare Cameră a executorilor judecătoreşti având dreptul la câte un reprezentant;
- analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
- aprobă bugetul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al Casei de asigurări;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.
- valideaza si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, care va fi compusa din 15 membri din Camere diferite, fara ca acestia sa detina sau sa poata ocupa alte functii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;
- analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii;
- aproba bugetul Uniunii si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
- indeplineste orice alte atributii prevazute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, de Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare regulament, sau de prezentul statut;
- alege/revoca directorul si secretarul Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti pentru un mandat de 3 ani;
- aproba Codul deontologic al executorului judecatoresc;
- aproba Regulamentul de functionare a Comisiei superioare de disciplina.
Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este constituit din reprezentanţi ai fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt aleşi de către Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti preşedintele şi 2 vicepreşedinţi.
Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti îndeplineşte următoarele atribuţii:
- solicită ministrului justiţiei suspendarea, revocarea ori încetarea funcţiei de executor judecătoresc;
- aprobă cotele de contribuţie ale birourilor executorilor judecătoreşti la Camera executorilor judecătoreşti, precum şi pe cele ale Camerelor executorilor judecătoreşti la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, potrivit statutului acesteia;
- propune ministrului justiţiei condiţiile de desfăşurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc şi a examenului de definitivat;
- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanţi ai fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti, aleşi pentru o durată de 3 ani, de adunarea generală a executorilor judecătoreşti din acea Cameră a executorilor judecătoreşti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut. Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor sunt stabilite prin statutul Uniunii.
Preşedintele reprezintă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional.
Presedintele Uniunii are urmatoarele atributii principale:
- reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, interne si internationale;
- stabileste atributiile celor 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;
- angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii si stabileste prin negociere salariile acestora, propunandu-le spre aprobare Consiliului Uniunii;
- convoaca, prin intermediul Camerelor, sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv, comunicand in acest sens ordinea de zi, si conduce aceste sedinte;
- ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii;
- comunica executorilor judecatoresti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii;
- exercita orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut.

Vicepresedintele desemnat de presedinte sau de Consiliul Uniunii exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
Functiile de presedinte si vicepresedinte nu pot fi exercitate decat pe durata a doua mandate, care pot fi si succesive. Durata unui mandat este de 3 ani. Mandatul nefinalizat se considera efectuat si va fi continuat de catre un delegat interimar desemnat de Consiliul Uniunii.
In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite dispozitii.
Pe perioada mandatului atat presedintele, cat si vicepresedintii au obligatia de a exercita functia de executor judecatoresc.