Examene 2017

Admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari

Lista cuprinzând rezultatele finale la concursul/examenul, validate în ședința Consiliului U.N.E.J. din data de 21.12.2017. Deschide

Afisat 22.12.2017, 11:00

Rezultatele contestatiilor concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari Deschide

Listele privind rezultatele finale vor fi afișate după validarea acestora de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 35 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Afisat 19.12.2017, 15:20

Rezultatele concursului sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari Deschide

IMPORTANT! Contestaţiile se depun la Camera executorilor judecătoreşti unde s-a depus cererea de înscriere la concurs sau examen, termenul limită fiind marți, 12.12.2017.

Afisat 08.12.2017, 13:30

BAREM DE CORECTARE Deschide

În atenția candidaților la concursurile și examenele organizate de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești în zilele de 28 și 29 noiembrie 2017

Concursurile și examene profesionale care vor avea loc în zilele de 28 și 29 noiembrie 2017 se vor desfășura în sala Roma, situată la etajul 1 din cadrul Auditorium Pallady din București, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport), lipsa acestuia atrăgând neparticiparea la proba scrisă și eliminarea din concurs, în următoarele intervale orare:
- 0800 - 0830 – examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari din data de 28.11.2017;
- 1400 – 1430 - concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari, din data de 28.11.2017;
- 0800 - 0830 – concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică din data de 29.11.2017;
- 1400 – 1430 - concursul pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripţie în alta din data de 29.11.2017.
Vă supunem atenției faptul că este interzis accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare, iar în timpul probei scrise este interzisă folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare pentru rezolvarea subiectelor.
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești vă urează mult succes!

Lista candidati Deschide

Publicat azi, 24.11.2017, orele 11 00

Solutionarea contestatiilor formulate de catre candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse Deschide

Publicat azi, 23.11.2017, orele 16 30
20.11.2017 Rezultate verificare dosare candidati Deschide
Publicat azi, 20.11.2017, orele 19 00

Anunt inscrieri - concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari

ANUNȚ

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în data de 28.11.2017, ora 1500, concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari.

Locul desfășurării concursului/examenului: București, Auditorium Pallady, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.

Accesul candidaţilor în sala de concurs/examen se va face, numai pe baza actului de identitate, cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, respectiv ora 1430.

Data limită de înscriere: conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii Judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare ,”cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se afla localitatea unde domiciliază candidatul”, respectiv până la data de 07.11.2017.

Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a)–f) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul prezentat în vederea înscrierii la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari va conține, în ordinea enumerării, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere, în original;
2. Act de identitate (B.I. sau C.I.) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
3. Certificat de naştere şi certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
4. Diplomă de licenţă sau Adeverință de absolvire (pentru absolvenții cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licență) - copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate de catre persoana desemnată de CEJ. Pentru certificare se va prezenta originalul documentului;
5. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își depune candidatura are capacitate deplină de exerciţiu, în original;
6. Cazier judiciar;
7. Adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc, în original;
8. Dovada plății taxei de înscriere, în original.

Taxa de înscriere la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari pentru anul 2017 este de 1500 de lei și se va achita după cum urmează:
- 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 300 de lei
în contul Camerei unde urmează să se depună cererea de înscriere;
- 80% din cuantumul taxei, respectiv suma de 1200 de lei
se va achita în oricare dintre conturile U.N.E.J: RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 - B.R.D. Șincai, RO98 BREL 0002 0010 6873 0101 - Libra Bank Nerva Traian, cu mențiunea ”taxă stagiari 2017”.

În cererea de înscriere la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari, candidații vor menționa, în ordinea preferinței, circumscripțiile pentru care optează, având în vedere următoarele posturi vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1476/25.10.2017:

Nr. crt. Camera Executorilor Judecătorești Circumscripţia judecătoriei în care se află postul vacant Nr. posturi
1 ALBA IULIA Petrosani 1
2 BUCURESTI Bucuresti 12
Oltenita 1
3 CLUJ Cluj Napoca 2
4 CONSTANTA Constanta 2
5 CRAIOVA Craiova 1
Targu Jiu 1
Novaci 1
6 GALATI Galati 1
Braila 2
7 PLOIESTI Ploiesti 1
8 TIMISOARA Timisoara 1
Arad 1
Caransebeș 1
Total 28

Listeaza anuntul

Examene 2015

REZULTATE FINALE LA EXAMENE SI CONCURSURI - SESIUNE NOIEMBRIE 2015

EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIE PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI
CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ
EXAMENUL DE DEFINITIVAT PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI
CONCURSUL PENTRU SCHIMBĂRI DE SEDIU

REZULTATE SOLUTIONARE CONTESTATII

EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIE PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI ADMISE RESPINSE
CONCURSUL SAU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ RESPINSE
EXAMENUL DE DEFINITIVAT PENTRU EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI STAGIARI ADMISE RESPINSE
CONCURSUL PENTRU SCHIMBĂRI DE SEDIU RESPINSE

LISTE REZULTATE

BAREM DE NOTARE

Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs sau examen

Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva hotararilor comisiei de verificare a dosarelor


Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în București, următoarele examene și concursuri pentru anul 2015:
1. 10.11.2015 - examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari;
2. 10.11.2015 - concursul pentru schimbări de sediu;
3. 11.11.2015 - examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari;
4. 11.11.2015 - concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Cererile viitorilor candidați se vor depune, în termenul legal, după cum urmează:
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, pentru examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari;
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul are sediul biroului, pentru concursul pentru schimbări de sediu;
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul a efectuat stagiul, pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari;
• La sediul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești vă urează mult succes!

TEMATICA EXAMEN 3 ANI FUNCTIE JURIDICA 2015 DESCHIDE
TEMATICA EXAMEN DEFINITIVAT 2015 DESCHIDE
TEMATICA EXAMEN STAGIARI 2015 DESCHIDE
TEMATICA EXAMEN SCHIMBARE SEDIU 2015 DESCHIDE

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENELOR/CONCURSURILOR ORGANIZATE DE UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

În vederea înscrierii la concursurile și examenele ce vor avea loc în luna noiembrie 2015, în București, viitorii candidați au obligația să depună, în ordinea enumerării, următoarele acte, în vederea ducerii la îndeplinire a condiţiilor prevăzute de lege:
1. Cerere de înscriere (model tipizat ce poate fi descărcat de pe site-ul UNEJ, de pe site-ul CEJ sau poate fi procurat de la sediul Camerelor Executorilor Judecătorești de pe lângă Curțile de Apel);
2. Act de identitate (BI sau CI) – copie conformă cu originalul;
3. Certificat de naştere şi certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie conformă cu originalul;
4. Certificat naștere copil (dacă este cazul) – copie conformă cu originalul;
5. Diplomă de licenţă în studii juridice - copie legalizată;
6. Carnet de muncă (dacă este cazul) –– copie conformă cu originalul (numai pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică);
7. Adeverință de vechime din care să reiasă vechimea în domeniul juridic - în original (numai pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică);
8. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își depune candidatura are capacitate deplină de exerciţiu;
9. Cazier judiciar;
10. Adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc;
11. Referat din partea executorului judecătoresc îndrumător (numai pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari);
12. Adeverință eliberată de Colegiul Director al CEJ din care să reiasă aprobarea reducerii de stagiu, dacă este cazul (numai pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari);
13. Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
14. 2 fotografii color ( tip C.I.).

MODEL CERERE DE INSCRIERE EXAMEN SALVEAZA
MODEL CONTESTATIE SALVEAZA


În vederea înscrierii la concursurile și examenele ce vor avea loc în luna noiembrie 2015, în București, viitorii candidați vor achita taxele de înscriere în cuantumurile aprobate de către Consiliul UNEJ prin Hotărârile nr. 86/11.09.2015, nr. 87/11.09.2015, nr. 88/11.09.2015 și nr. 89/11.09.2015, după cum urmează:
1. 1500 lei pentru examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 300 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
2. 3000 lei pentru concursul pentru schimbări de sediu, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 600 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul are sediul biroului, iar 80%, respectiv suma de 2400 lei va fi achitată în contul contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
3. 1500 lei pentru examenul de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari, urmând ca 20% din cuantumul taxei respectiv suma de 300 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție candidatul a efectuat stagiul, iar 80%, respectiv suma de 1200 lei va fi achitată în contul contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361;
4. 5000 lei pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică, urmând ca 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 1000 lei, să fie achitată în contul Camerei Executorilor Judecătoreşti în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, iar 80%, respectiv suma de 4000 lei va fi achitată în contul UNEJ, IBAN: RO63BRDE445SV01283174450 BRD – Agenţia Dacia – CIF 13794361.

MO, Partea a III – a, nr.799/05.08.2015, ce cuprinde lista posturilor vacante pentru schimbări de sediu,posturi aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1970/C/22.06.2015 privind actualizarea numărului posturilor de executor judecătoresc pentru anul 2015 şi care pot fi ocupate, conform dispozițiilor art. 79 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare DESCHIDE

MO, Partea a III – a, nr.995/28.09.2015 ce curpinde lista posturilor vacante si data aprobata de UNEJ pentru desfasurarea concursurilor sau examenelor DESCHIDE

Examene anii 2011 - 2013

CONCURSURI SI EXAMENE 2013

Concurs de schimbare a sediilor birourilor executorilor judecatoresti dintr-o circumscriptie in altaTematica Subiecte si Baremul de corectare
Concurs sau examen de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridicaTematicaSubiecte si Baremul de corectare
Examen definitivat - 16.05.2013TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Admitere in profesie pentru executorii judecatoresti stagiari 15.05.2013 TematicaSubiecte si Baremul de corectare

CONCURSURI SI EXAMENE 2012

Concurs sau examen de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridica 21.11.2012TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Concurs de schimbare a sediilor birourilor executorilor judecatoresti dintr-o circumscriptie in alta - 09.03.2012TematicaSubiecte si Baremul de corectare

CONCURSURI SI EXAMENE 2011

Concurs sau examen de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridica - 20.01.2011TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Examen definitivat - 30.11.2011TematicaSubiecte si Baremul de corectare
Admitere in profesie pentru executorii judecatoresti stagiari - 29.11.2011TematicaSubiecte si Baremul de corectare